2932. κτάομαι (ktaomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2932. κτάομαι (ktaomai) — 7 Occurrences

Matthew 10:9 V-ASM-2P
GRK: Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ
NAS: Do not acquire gold, or
KJV: Provide neither gold,
INT: neither take along gold nor

Luke 18:12 V-PIM/P-1S
GRK: πάντα ὅσα κτῶμαι
NAS: I pay tithes of all that I get.'
KJV: of all that I possess.
INT: all things as many as I gain

Luke 21:19 V-FIM-2P
GRK: ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς
NAS: By your endurance you will gain your lives.
KJV: your patience possess ye your souls.
INT: endurance of you gain the lives

Acts 1:18 V-AIM-3S
GRK: μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ
NAS: this man acquired a field
KJV: Now this man purchased a field with
INT: indeed then got a field out of

Acts 8:20 V-PNM/P
GRK: διὰ χρημάτων κτᾶσθαι
NAS: you thought you could obtain the gift
KJV: of God may be purchased with
INT: by riches to be obtained

Acts 22:28 V-AIM-1S
GRK: πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην ὁ δὲ
NAS: answered, I acquired this
KJV: With a great sum obtained I this
INT: citizenship this bought but

1 Thessalonians 4:4 V-PNM/P
GRK: ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ
NAS: of you know how to possess his own
KJV: should know how to possess his
INT: of himself vessel to possess in holiness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page