29. ἀγγαρεύω (aggareuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 29. ἀγγαρεύω (aggareuó) — 3 Occurrences

Matthew 5:41 V-FIA-3S
GRK: ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν
NAS: Whoever forces you to go one mile,
KJV: shall compel thee to go a mile,
INT: whoever you will compel to go mile one

Matthew 27:32 V-AIA-3P
GRK: Σίμωνα τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ
NAS: whom they pressed into service to bear
KJV: by name: him they compelled to bear
INT: Simon him they compelled that he might carry

Mark 15:21 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα
NAS: They pressed into service a passer-by
KJV: And they compel one Simon
INT: And they compel passing by one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page