2557. κακοῦργος (kakourgos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2557. κακοῦργος (kakourgos) — 4 Occurrences

Luke 23:32 Adj-NMP
GRK: καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν
NAS: also, who were criminals, were being led away
KJV: two other, malefactors, led with
INT: also other criminals two with

Luke 23:33 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς κακούργους ὃν μὲν
NAS: they crucified Him and the criminals, one
KJV: him, and the malefactors, one on
INT: and the criminals one indeed

Luke 23:39 Adj-GMP
GRK: τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν
NAS: One of the criminals who were hanged
KJV: one of the malefactors which were hanged
INT: of the having been hanged criminals railed at him

2 Timothy 2:9 Adj-NMS
GRK: δεσμῶν ὡς κακοῦργος ἀλλὰ ὁ
NAS: to imprisonment as a criminal; but the word
KJV: as an evil doer, [even] unto
INT: chains as an evildoer but the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page