Κακοὺς
Englishman's Concordance
Κακοὺς (Kakous) — 3 Occurrences

Matthew 21:41 Adj-AMP
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει
NAS: those wretches to a wretched
KJV: those wicked men, and
INT: They say to him wretches miserably he will destroy

Philippians 3:2 Adj-AMP
GRK: βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας βλέπετε
NAS: beware of the evil workers,
KJV: beware of evil workers,
INT: beware of the evil workers beware of

Revelation 2:2 Adj-AMP
GRK: δύνῃ βαστάσαι κακούς καὶ ἐπείρασας
NAS: tolerate evil men, and you put to the test
KJV: bear them which are evil: and
INT: you are able bear evil [ones] and you did try

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page