2479. ἰσχύς (ischus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2479. ἰσχύς (ischus) — 10 Occurrences

Mark 12:30 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς ἰσχύος σου
NAS: AND WITH ALL YOUR STRENGTH.'
KJV: all thy strength: this [is] the first
INT: all the strength of you

Mark 12:33 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ
NAS: AND WITH ALL THE STRENGTH, AND TO LOVE
KJV: with all the strength, and to love
INT: all the strength and

Luke 10:27 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR STRENGTH, AND WITH ALL
KJV: all thy strength, and with
INT: all the strength of you and

Ephesians 1:19 N-GFS
GRK: κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
NAS: of the strength of His might
KJV: the working of his mighty power,
INT: might of the strength of him

Ephesians 6:10 N-GFS
GRK: κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
NAS: and in the strength of His might.
KJV: the power of his might.
INT: strength of the might of him

2 Thessalonians 1:9 N-GFS
GRK: δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
NAS: and from the glory of His power,
KJV: the glory of his power;
INT: glory of the strength of him

1 Peter 4:11 N-GFS
GRK: ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ
NAS: who is serving by the strength which
KJV: of the ability which
INT: as of strength which supplies

2 Peter 2:11 N-DFS
GRK: ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει
NAS: who are greater in might and power
KJV: which are greater in power and might,
INT: where angels in strength and power

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν
NAS: and wisdom and might and honor
KJV: wisdom, and strength, and honour,
INT: wisdom and strength and honor

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ
NAS: and power and might, [be] to our God
KJV: power, and might, [be] unto our God
INT: and strength to the God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page