2152. εὐσεβής (eusebés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2152. εὐσεβής (eusebés) — 3 Occurrences

Acts 10:2 Adj-NMS
GRK: εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος
NAS: a devout man and one who feared God
KJV: [A] devout [man], and one that feared
INT: devout and fearing

Acts 10:7 Adj-AMS
GRK: καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων
NAS: of his servants and a devout soldier
KJV: and a devout soldier
INT: and a soldier devout of those continually waiting

2 Peter 2:9 Adj-AMP
GRK: οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ
NAS: to rescue the godly from temptation,
KJV: how to deliver the godly out of
INT: knows [the] Lord [how the] devout out of temptation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page