1982. ἐπισκιάζω (episkiazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1982. ἐπισκιάζω (episkiazó) — 5 Occurrences

Matthew 17:5 V-AIA-3S
GRK: νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς καὶ
NAS: cloud overshadowed them, and behold,
KJV: a bright cloud overshadowed them: and
INT: a cloud bright overshadowed them and

Mark 9:7 V-PPA-NFS
GRK: ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς καὶ
NAS: formed, overshadowing them, and a voice
KJV: a cloud that overshadowed them:
INT: there came a cloud overshadowing them and

Luke 1:35 V-FIA-3S
GRK: δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ
NAS: of the Most High will overshadow you; and for that reason
KJV: of the Highest shall overshadow thee:
INT: power of [the] Most High will overshadow you therefore

Luke 9:34 V-IIA-3S
GRK: νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς ἐφοβήθησαν
NAS: formed and [began] to overshadow them; and they were afraid
KJV: a cloud, and overshadowed them: and
INT: a cloud and overshadowed them they feared

Acts 5:15 V-FIA-3S
GRK: ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν
NAS: his shadow might fall on any one
KJV: passing by might overshadow some
INT: the shadow might overshadow someone of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page