1834. ἐξηγέομαι (exégeomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1834. ἐξηγέομαι (exégeomai) — 6 Occurrences

Luke 24:35 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν
NAS: They [began] to relate their experiences
KJV: they told what things [were done] in
INT: And they related the things on

John 1:18 V-AIM-3S
GRK: πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
NAS: of the Father, He has explained [Him].
KJV: of the Father, he hath declared [him].
INT: Father he declared

Acts 10:8 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς
NAS: and after he had explained everything
KJV: And when he had declared all [these] things
INT: and having related all things to them

Acts 15:12 V-PPM/P-GMP
GRK: καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν
NAS: and Paul as they were relating what
KJV: and Paul, declaring what miracles
INT: and Paul relating what did

Acts 15:14 V-AIM-3S
GRK: Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον
NAS: Simeon has related how God
KJV: Simeon hath declared how God
INT: Simon related how first

Acts 21:19 V-IIM/P-3S
GRK: ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ' ἓν
NAS: After he had greeted them, he [began] to relate one by one
KJV: them, he declared particularly
INT: having greeted them he related by one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page