1774. ἐνοικέω (enoikeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1774. ἐνοικέω (enoikeó) — 5 Occurrences

Romans 8:11 V-PPA-GNS
GRK: διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος
KJV: his Spirit that dwelleth in you.
INT: on account of that dwells his Spirit

2 Corinthians 6:16 V-FIA-1S
GRK: θεὸς ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς
NAS: said, I WILL DWELL IN THEM AND WALK AMONG
KJV: hath said, I will dwell in them,
INT: God I will dwell among them

Colossians 3:16 V-PMA-3S
GRK: τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν
NAS: richly dwell within
KJV: the word of Christ dwell in you
INT: of Christ let dwell in you

2 Timothy 1:5 V-AIA-3S
GRK: πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν
NAS: first dwelt in your grandmother
KJV: thee, which dwelt first in
INT: faith which dwelt first in

2 Timothy 1:14 V-PPA-GNS
GRK: ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν
NAS: Spirit who dwells in us, the treasure
KJV: Ghost which dwelleth in us.
INT: Holy who dwells in us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page