ἔνοχος
Englishman's Concordance
ἔνοχος (enochos) — 8 Occurrences

Matthew 5:21 Adj-NMS
GRK: ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τῇ
NAS: commits murder shall be liable to the court.'
KJV: shall be in danger of the judgment:
INT: anyhow shall murder liable will be to the

Matthew 5:22 Adj-NMS
GRK: ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ
NAS: with his brother shall be guilty before the court;
KJV: shall be in danger of the judgment:
INT: brother of him liable will be to the

Matthew 5:22 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ Ῥακά ἔνοχος ἔσται τῷ
NAS: You good-for-nothing,' shall be guilty before the supreme court;
KJV: shall be in danger of the council:
INT: of him Raca liable will be to the

Matthew 5:22 Adj-NMS
GRK: εἴπῃ Μωρέ ἔνοχος ἔσται εἰς
NAS: You fool,' shall be guilty [enough to go] into the fiery
KJV: Thou fool, shall be in danger of hell
INT: shall say Fool liable will be to

Matthew 26:66 Adj-NMS
GRK: ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος θανάτου ἐστίν
NAS: They answered, He deserves death!
KJV: said, He is guilty of death.
INT: having answered they said Deserving of death he is

Mark 3:29 Adj-NMS
GRK: αἰῶνα ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου
NAS: forgiveness, but is guilty of an eternal
KJV: but is in danger of eternal damnation:
INT: eternity but guilty is [of] eternal

1 Corinthians 11:27 Adj-NMS
GRK: κυρίου ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ
NAS: in an unworthy manner, shall be guilty of the body
KJV: shall be guilty of the body
INT: Lord unworthily guilty will be of the

James 2:10 Adj-NMS
GRK: γέγονεν πάντων ἔνοχος
NAS: [point], he has become guilty of all.
KJV: one [point], he is guilty of all.
INT: he has become of all guilty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page