163. αἰχμαλωτίζω (aichmalótizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 163. αἰχμαλωτίζω (aichmalótizó) — 4 Occurrences

Luke 21:24 V-FIP-3P
GRK: μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ
NAS: of the sword, and will be led captive into all
KJV: and shall be led away captive into
INT: of [the] sword and will be led captive into the

Romans 7:23 V-PPA-AMS
GRK: μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν
NAS: of my mind and making me a prisoner of the law
KJV: me into captivity to the law
INT: of me and leading captive me to

2 Corinthians 10:5 V-PPA-NMP
GRK: θεοῦ καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα
NAS: of God, and [we are] taking every
KJV: and bringing into captivity every
INT: of God and leading captive every thought

2 Timothy 3:6 V-PPA-NMP
GRK: οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα
NAS: into households and captivate weak women
INT: houses and leading captive weak women burdened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page