1554. ἐκδίδωμι (ekdidómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1554. ἐκδίδωμι (ekdidómi) — 4 Occurrences

Matthew 21:33 V-AIM-3S
GRK: πύργον καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
NAS: A TOWER, and rented it out to vine-growers
KJV: let it out to husbandmen, and
INT: a tower and rented out it to tenants

Matthew 21:41 V-FIM-3S
GRK: τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς
NAS: end, and will rent out the vineyard
KJV: and will let out [his] vineyard
INT: the vineyard he will rent out to other tenants

Mark 12:1 V-AIM-3S
GRK: πύργον καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
NAS: A TOWER, and rented it out to vine-growers
KJV: let it out to husbandmen, and
INT: a tower and rented out it to tenants

Luke 20:9 V-AIM-3S
GRK: ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
NAS: a vineyard and rented it out to vine-growers,
KJV: let it forth to husbandmen, and
INT: a vineyard and rented it to tenants

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page