1553. ἐκδημέω (ekdémeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1553. ἐκδημέω (ekdémeó) — 3 Occurrences

2 Corinthians 5:6 V-PIA-1P
GRK: τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ
NAS: in the body we are absent from the Lord--
KJV: the body, we are absent from
INT: the body we are from home away from the

2 Corinthians 5:8 V-ANA
GRK: εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ
NAS: rather to be absent from the body
KJV: rather to be absent from
INT: are pleased rather to be from home out of the

2 Corinthians 5:9 V-PPA-NMP
GRK: ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες εὐάρεστοι αὐτῷ
NAS: or absent, to be pleasing
KJV: present or absent, we may be accepted
INT: being at home or being from home well-pleasing to him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page