1514. εἰρηνεύω (eiréneuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1514. εἰρηνεύω (eiréneuó) — 4 Occurrences

Mark 9:50 V-PMA-2P
GRK: ἅλα καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις
NAS: in yourselves, and be at peace with one another.
KJV: yourselves, and have peace one with
INT: salt and be at peace with one another

Romans 12:18 V-PPA-NMP
GRK: πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες
NAS: as it depends on you, be at peace with all
KJV: you, live peaceably with
INT: all men being at peace

2 Corinthians 13:11 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸ φρονεῖτε εἰρηνεύετε καὶ ὁ
NAS: be like-minded, live in peace; and the God
KJV: mind, live in peace; and
INT: same mind [be of] be at peace and the

1 Thessalonians 5:13 V-PMA-2P
GRK: ἔργον αὐτῶν εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: of their work. Live in peace with one another.
KJV: work's sake. [And] be at peace among
INT: work of them Be at peace among yourselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page