1378. δόγμα (dogma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1378. δόγμα (dogma) — 5 Occurrences

Luke 2:1 N-NNS
GRK: ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος
NAS: days a decree went
KJV: that there went out a decree from
INT: those went out a decree from Ceasar

Acts 16:4 N-ANP
GRK: φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα
NAS: they were delivering the decrees which had been decided
KJV: them the decrees for to keep,
INT: to keep the decrees decided on

Acts 17:7 N-GNP
GRK: ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι
NAS: contrary to the decrees of Caesar,
KJV: contrary to the decrees of Caesar,
INT: contrary to the decrees of Ceasar do

Ephesians 2:15 N-DNP
GRK: ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας ἵνα
NAS: of commandments [contained] in ordinances, so
KJV: [contained] in ordinances; for to
INT: of commandments in decrees having annulled that

Colossians 2:14 N-DNP
GRK: χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν
NAS: out the certificate of debt consisting of decrees against
KJV: the handwriting of ordinances that was against
INT: handwriting in the decrees which was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page