ἐδίωξαν
Englishman's Concordance
ἐδίωξαν (ediōxan) — 3 Occurrences

Matthew 5:12 V-AIA-3P
GRK: οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας
NAS: for in the same way they persecuted the prophets
KJV: so persecuted they the prophets
INT: thus indeed they persecuted the prophets

John 15:20 V-AIA-3P
GRK: εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς
NAS: If they persecuted Me, they will also
KJV: If they have persecuted me,
INT: If me they persecuted also you

Acts 7:52 V-AIA-3P
GRK: προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες
NAS: did your fathers not persecute? They killed
KJV: fathers persecuted? and
INT: prophets not did persecute the fathers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page