1227. διαβλέπω (diablepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1227. διαβλέπω (diablepó) — 3 Occurrences

Matthew 7:5 V-FIA-2S
GRK: καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ
NAS: and then you will see clearly to take
KJV: then shalt thou see clearly to cast out
INT: and then you will see clearly to cast out the

Mark 8:25 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ διέβλεψεν καὶ ἀπεκατέστη
NAS: on his eyes; and he looked intently and was restored,
INT: of him and he opened his eyes and he was restored

Luke 6:42 V-FIA-2S
GRK: καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος
NAS: and then you will see clearly to take
KJV: then shalt thou see clearly to pull out
INT: and then you will see clearly the speck

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page