στεῖρα
Englishman's Concordance
στεῖρα (steira) — 4 Occurrences

Luke 1:7 N-NFS
GRK: ἡ Ἐλισάβετ στεῖρα καὶ ἀμφότεροι
NAS: Elizabeth was barren, and they were both
KJV: that Elisabeth was barren, and they
INT: Elizabeth barren and both

Luke 1:36 N-DFS
GRK: τῇ καλουμένῃ στείρᾳ
NAS: and she who was called barren is now in her sixth
KJV: who was called barren.
INT: who [was] called barren

Galatians 4:27 N-VFS
GRK: γάρ Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ
NAS: REJOICE, BARREN WOMAN WHO DOES NOT BEAR;
KJV: Rejoice, [thou] barren that bearest
INT: indeed Rejoice O barren that not

Hebrews 11:11 Noun-NFS
GRK: αὐτὴ Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς
INT: herself Sarah barren power for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page