σεαυτοῦ
Englishman's Concordance
σεαυτοῦ (seautou) — 5 Occurrences

John 1:22 PPro-GM2S
GRK: λέγεις περὶ σεαυτοῦ
NAS: do you say about yourself?
KJV: sayest thou of thyself?
INT: say you about yourself

John 8:13 PPro-GM2S
GRK: Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς ἡ
NAS: about Yourself; Your testimony
KJV: bearest record of thyself; thy record
INT: You concerning yourself bear witness the

John 18:34 PPro-GM2S
GRK: Ἰησοῦς Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο
INT: Jesus From yourself you this

Acts 26:1 PPro-GM2S
GRK: σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν τότε
NAS: to speak for yourself. Then
KJV: to speak for thyself. Then Paul
INT: you for yourself to speak Then

2 Timothy 4:11 PPro-GM2S
GRK: ἄγε μετὰ σεαυτοῦ ἔστιν γάρ
KJV: and bring him with thee: for he is
INT: bring with yourself he is indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page