φυλάσσοντες
Englishman's Concordance
φυλάσσοντες (phylassontes) — 2 Occurrences

Luke 2:8 V-PPA-NMP
GRK: ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς
NAS: staying out in the fields and keeping watch
KJV: keeping watch
INT: lodging in the fields and keeping watch

Luke 11:28 V-PPA-NMP
GRK: θεοῦ καὶ φυλάσσοντες
NAS: the word of God and observe it.
KJV: of God, and keep it.
INT: of God and keep it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page