φυλάσσειν
Englishman's Concordance
φυλάσσειν (phylassein) — 2 Occurrences

Acts 12:4 V-PNA
GRK: τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος
NAS: of soldiers to guard him, intending
KJV: of soldiers to keep him;
INT: sets of four soldiers to guard him purposing

Acts 16:4 V-PNA
GRK: παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα
NAS: were in Jerusalem, for them to observe.
KJV: the decrees for to keep, that were ordained
INT: they delivered to them to keep the decrees

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page