φυλασσόμενος
Englishman's Concordance
φυλασσόμενος (phylassomenos) — 1 Occurrence

Luke 8:29 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ πέδαις φυλασσόμενος καὶ διαρρήσσων
NAS: and shackles and kept under guard, and [yet] he would break
KJV: him: and he was kept bound with chains
INT: and shackles being kept and breaking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page