φιάλας
Englishman's Concordance
φιάλας (phialas) — 5 Occurrences

Revelation 5:8 N-AFP
GRK: κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας
NAS: and golden bowls full
KJV: and golden vials full of odours,
INT: harps and bowls golden full

Revelation 15:7 N-AFP
GRK: ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας
NAS: seven golden bowls full of the wrath
KJV: seven golden vials full of the wrath
INT: angels seven bowls golden full

Revelation 16:1 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ
NAS: the seven bowls of the wrath
KJV: pour out the vials of the wrath
INT: the seven bowls of the fury

Revelation 17:1 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν
NAS: who had the seven bowls came and spoke
KJV: had the seven vials, and talked
INT: the seven bowls and spoke

Revelation 21:9 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων
NAS: the seven bowls full
KJV: had the seven vials full of the seven
INT: the seven bowls full

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page