παιδὸς
Englishman's Concordance
παιδὸς (paidos) — 5 Occurrences

Luke 1:54 N-GMS
GRK: ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι
NAS: to Israel His servant, In remembrance
KJV: his servant Israel,
INT: He helped Israel servant of him [in order] to remember

Luke 1:69 N-GMS
GRK: οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ
NAS: of David His servant--
KJV: the house of his servant David;
INT: house of David servant of him

Luke 8:51 N-GFS
GRK: πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν
NAS: and James, and the girl's father
KJV: and the mother of the maiden.
INT: father of the child and the

Acts 4:25 N-GMS
GRK: στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών
NAS: David Your servant, said,
KJV: of thy servant David
INT: [the] mouth David servant of you having said

Acts 4:30 N-GMS
GRK: τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ
NAS: the name of Your holy servant Jesus.
KJV: of thy holy child Jesus.
INT: of the holy servant of you Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page