μαμωνᾷ
Englishman's Concordance
μαμωνᾷ (mamōna) — 4 Occurrences

Matthew 6:24 N-DNS
GRK: δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
NAS: serve God and wealth.
KJV: God and mammon.
INT: to serve and money

Luke 16:9 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας
NAS: by means of the wealth of unrighteousness,
KJV: of the mammon of unrighteousness;
INT: by the money of unrighteousness

Luke 16:11 N-DMS
GRK: τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ
NAS: in the [use of] unrighteous wealth, who
KJV: the unrighteous mammon, who
INT: the unrighteous money faithful not

Luke 16:13 N-DMS
GRK: δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
NAS: serve God and wealth.
KJV: God and mammon.
INT: to serve and money

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page