κοινωνοὶ
Englishman's Concordance
κοινωνοὶ (koinōnoi) — 6 Occurrences

Matthew 23:30 Adj-NMP
GRK: ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ
NAS: we would not have been partners with them in [shedding] the blood
KJV: not have been partakers with them in
INT: we would have been with them partakers in the

Luke 5:10 Adj-NMP
GRK: οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι
NAS: who were partners with Simon.
KJV: which were partners with Simon. And
INT: who were partners with Simon

1 Corinthians 10:18 Adj-NMP
GRK: τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: the sacrifices sharers in the altar?
KJV: of the sacrifices partakers of the altar?
INT: the sacrifices fellow-partakers with the altar

2 Corinthians 1:7 Adj-NMP
GRK: ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν
NAS: knowing that as you are sharers of our sufferings,
KJV: ye are partakers of the sufferings,
INT: that as partners you are of the

Hebrews 10:33 Adj-NMP
GRK: τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως
NAS: by becoming sharers with those
KJV: whilst ye became companions of them that were
INT: this moreover partners of those thus

2 Peter 1:4 Adj-NMP
GRK: γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες
NAS: that by them you may become partakers of [the] divine
KJV: ye might be partakers of the divine
INT: you might become of [the] divine partakers nature having escaped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page