κατηρτισμένα
Englishman's Concordance
κατηρτισμένα (katērtismena) — 1 Occurrence

Romans 9:22 V-RPM/P-ANP
GRK: σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
NAS: of wrath prepared for destruction?
KJV: of wrath fitted to
INT: vessels of wrath fitted for destruction

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page