κατηρτίσθαι
Englishman's Concordance
κατηρτίσθαι (katērtisthai) — 1 Occurrence

Hebrews 11:3 V-RNM/P
GRK: Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας
NAS: that the worlds were prepared by the word
KJV: that the worlds were framed by the word
INT: By faith we understand to have been formed the worlds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page