καταρτίζετε
Englishman's Concordance
καταρτίζετε (katartizete) — 1 Occurrence

Galatians 6:1 V-PMA-2P
GRK: οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον
NAS: you who are spiritual, restore such a one
KJV: are spiritual, restore such an one
INT: the spiritual [ones] restore the such a one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page