ηὔξανεν
Englishman's Concordance
ηὔξανεν (ēuxanen) — 6 Occurrences

Luke 1:80 V-IIA-3S
GRK: δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο
NAS: And the child continued to grow and to become strong
KJV: And the child grew, and waxed strong
INT: and [the] child grew and was strengthened

Luke 2:40 V-IIA-3S
GRK: δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο
NAS: The Child continued to grow and become strong,
KJV: And the child grew, and waxed strong
INT: and [the] child grew and became strong

Acts 6:7 V-IIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
NAS: of God kept on spreading; and the number
KJV: of God increased; and
INT: of God increased and was multiplied

Acts 12:24 V-IIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
NAS: of the Lord continued to grow and to be multiplied.
KJV: the word of God grew and multiplied.
INT: of God grew and multiplied

Acts 19:20 V-IIA-3S
GRK: ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν
NAS: of the Lord was growing mightily
KJV: So mightily grew the word of God
INT: of the word increased and prevailed

1 Corinthians 3:6 V-IIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ηὔξανεν
NAS: but God was causing the growth.
KJV: but God gave the increase.
INT: God gave growth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page