ἀληθινὸς
Englishman's Concordance
ἀληθινὸς (alēthinos) — 7 Occurrences

John 4:37 Adj-NMS
GRK: λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος
NAS: [case] the saying is true, One
KJV: is that saying true, One
INT: saying is true That one

John 7:28 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας
NAS: but He who sent Me is true, whom
KJV: me is true, whom ye
INT: but is true the [one] having sent

1 John 5:20 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ
NAS: is true; and we are in Him who is true, in His Son
KJV: This is the true God, and
INT: is the true God and

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: ἅγιος ὁ ἀληθινός ὁ ἔχων
NAS: He who is holy, who is true, who has
KJV: he that is holy, he that is true, he that hath
INT: Holy the true [one] he who has

Revelation 3:14 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀληθινός ἡ ἀρχὴ
NAS: the faithful and true Witness,
KJV: and true witness,
INT: and true the beginning

Revelation 6:10 Adj-NMS
GRK: ἅγιος καὶ ἀληθινός οὐ κρίνεις
NAS: holy and true, will You refrain
KJV: holy and true, dost thou not
INT: holy and true not do you judge

Revelation 19:11 Adj-NMS
GRK: καλούμενος καὶ ἀληθινός καὶ ἐν
NAS: Faithful and true, and in righteousness
KJV: Faithful and True, and in
INT: called and true and in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page