PROS EBRAIOUS 4
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1phobēthōmen oun mēpote kataleipomenēs epangelias eiselthein eis tēn katapausin autou dokē tis ex umōn usterēkenai 2kai gar esmen euēngelismenoi kathaper kakeinoi all ouk ōphelēsen o logos tēs akoēs ekeinous mē sunkekramenous tē pistei tois akousasin

3eiserchometha gar eis tēn katapausin oi pisteusantes kathōs eirēken ōs ōmosa en tē orgē mou ei eiseleusontai eis tēn katapausin mou kaitoi tōn ergōn apo katabolēs kosmou genēthentōn

4eirēken gar pou peri tēs ebdomēs outōs kai katepausen o theos en tē ēmera tē ebdomē apo pantōn tōn ergōn autou 5kai en toutō palin ei eiseleusontai eis tēn katapausin mou 6epei oun apoleipetai tinas eiselthein eis autēn kai oi proteron euangelisthentes ouk eisēlthon di apeitheian

7palin tina orizei ēmeran sēmeron en dauid legōn meta tosouton chronon kathōs eirētai sēmeron ean tēs phōnēs autou akousēte mē sklērunēte tas kardias umōn

8ei gar autous iēsous katepausen ouk an peri allēs elalei meta tauta ēmeras 9ara apoleipetai sabbatismos tō laō tou theou 10o gar eiselthōn eis tēn katapausin autou kai autos katepausen apo tōn ergōn autou ōsper apo tōn idiōn o theos 11spoudasōmen oun eiselthein eis ekeinēn tēn katapausin ina mē en tō autō tis upodeigmati pesē tēs apeitheias

12zōn gar o logos tou theou kai energēs kai tomōteros uper pasan machairan distomon kai diiknoumenos achri merismou psuchēs te kai pneumatos armōn te kai muelōn kai kritikos enthumēseōn kai ennoiōn kardias 13kai ouk estin ktisis aphanēs enōpion autou panta de gumna kai tetrachēlismena tois ophthalmois autou pros on ēmin o logos

14echontes oun archierea megan dielēluthota tous ouranous iēsoun ton uion tou theou kratōmen tēs omologias 15ou gar echomen archierea mē dunamenon sumpathēsai tais astheneiais ēmōn pepeiramenon de kata panta kath omoiotēta chōris amartias 16proserchōmetha oun meta parrēsias tō thronō tēs charitos ina labōmen eleon kai charin eurōmen eis eukairon boētheian

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 3
Top of Page
Top of Page