PROS EBRAIOUS 13
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1ē philadelphia menetō 2tēs philoxenias mē epilanthanesthe dia tautēs gar elathon tines xenisantes angelous 3mimnēskesthe tōn desmiōn ōs sundedemenoi tōn kakouchoumenōn ōs kai autoi ontes en sōmati 4timios o gamos en pasin kai ē koitē amiantos pornous de kai moichous krinei o theos

5aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirēken ou mē se anō oud ou mē se enkataleipō

6ōste tharrountas ēmas legein kurios emoi boēthos kai ou phobēthēsomai ti poiēsei moi anthrōpos

7mnēmoneuete tōn ēgoumenōn umōn oitines elalēsan umin ton logon tou theou ōn anatheōrountes tēn ekbasin tēs anastrophēs mimeisthe tēn pistin 8iēsous christos chthes kai sēmeron o autos kai eis tous aiōnas 9didachais poikilais kai xenais mē parapheresthe kalon gar chariti bebaiousthai tēn kardian ou brōmasin en ois ouk ōphelēthēsan oi peripatēsantes 10echomen thusiastērion ex ou phagein ouk echousin exousian oi tē skēnē latreuontes 11ōn gar eispheretai zōōn to aima peri amartias eis ta agia dia tou archiereōs toutōn ta sōmata katakaietai exō tēs parembolēs 12dio kai iēsous ina agiasē dia tou idiou aimatos ton laon exō tēs pulēs epathen 13toinun exerchōmetha pros auton exō tēs parembolēs ton oneidismon autou pherontes 14ou gar echomen ōde menousan polin alla tēn mellousan epizētoumen

15di autou oun anapherōmen thusian aineseōs dia pantos tō theō tout estin karpon cheileōn omologountōn tō onomati autou 16tēs de eupoiias kai koinōnias mē epilanthanesthe toiautais gar thusiais euaresteitai o theos

17peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

18proseuchesthe peri ēmōn pepoithamen gar oti kalēn suneidēsin echomen en pasin kalōs thelontes anastrephesthai 19perissoterōs de parakalō touto poiēsai ina tachion apokatastathō umin

20o de theos tēs eirēnēs o anagagōn ek nekrōn ton poimena tōn probatōn ton megan en aimati diathēkēs aiōniou ton kurion ēmōn iēsoun 21katartisai umas en panti ergō agathō eis to poiēsai to thelēma autou poiōn en umin to euareston enōpion autou dia iēsou christou ō ē doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

22parakalō de umas adelphoi anechesthe tou logou tēs paraklēseōs kai gar dia bracheōn epesteila umin 23ginōskete ton adelphon timotheon apolelumenon meth ou ean tachion erchētai opsomai umas 24aspasasthe pantas tous ēgoumenous umōn kai pantas tous agious aspazontai umas oi apo tēs italias

25ē charis meta pantōn umōn amēn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 12
Top of Page
Top of Page