PRAXEIS 17
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1diodeusantes de tēn amphipolin kai apollōnian ēlthon eis thessalonikēn opou ēn ē sunagōgē tōn ioudaiōn 2kata de to eiōthos tō paulō eisēlthen pros autous kai epi sabbata tria dielexato autois apo tōn graphōn 3dianoigōn kai paratithemenos oti ton christon edei pathein kai anastēnai ek nekrōn kai oti outos estin o christos iēsous on egō katangellō umin 4kai tines ex autōn epeisthēsan kai proseklērōthēsan tō paulō kai tō sila tōn te sebomenōn ellēnōn polu plēthos gunaikōn te tōn prōtōn ouk oligai

5proslabomenoi de oi ioudaioi oi apeithountes tōn agoraiōn tinas andras ponērous kai ochlopoiēsantes ethoruboun tēn polin epistantes te tē oikia iasonos ezētoun autous agagein eis ton dēmon 6mē eurontes de autous esuron ton iasona kai tinas adelphous epi tous politarchas boōntes oti oi tēn oikoumenēn anastatōsantes outoi kai enthade pareisin 7ous upodedektai iasōn kai outoi pantes apenanti tōn dogmatōn kaisaros prassousin basilea legontes eteron einai iēsoun 8etaraxan de ton ochlon kai tous politarchas akouontas tauta 9kai labontes to ikanon para tou iasonos kai tōn loipōn apelusan autous

10oi de adelphoi eutheōs dia tēs nuktos exepempsan ton te paulon kai ton silan eis beroian oitines paragenomenoi eis tēn sunagōgēn apēesan tōn ioudaiōn 11outoi de ēsan eugenesteroi tōn en thessalonikē oitines edexanto ton logon meta pasēs prothumias to kath ēmeran anakrinontes tas graphas ei echoi tauta outōs 12polloi men oun ex autōn episteusan kai tōn ellēnidōn gunaikōn tōn euschēmonōn kai andrōn ouk oligoi 13ōs de egnōsan oi apo tēs thessalonikēs ioudaioi oti kai en tē beroia katēngelē upo tou paulou o logos tou theou ēlthon kakei saleuontes tous ochlous 14eutheōs de tote ton paulon exapesteilan oi adelphoi poreuesthai ōs epi tēn thalassan upemenon de o te silas kai o timotheos ekei 15oi de kathistōntes ton paulon ēgagon auton eōs athēnōn kai labontes entolēn pros ton silan kai timotheon ina ōs tachista elthōsin pros auton exēesan

16en de tais athēnais ekdechomenou autous tou paulou parōxuneto to pneuma autou en autō theōrounti kateidōlon ousan tēn polin 17dielegeto men oun en tē sunagōgē tois ioudaiois kai tois sebomenois kai en tē agora kata pasan ēmeran pros tous paratunchanontas 18tines de kai tōn epikoureiōn kai tōn stoikōn philosophōn suneballon autō kai tines elegon ti an theloi o spermologos outos legein oi de xenōn daimoniōn dokei katangeleus einai oti ton iēsoun kai tēn anastasin euēngelizeto 19epilabomenoi te autou epi ton areion pagon ēgagon legontes dunametha gnōnai tis ē kainē autē ē upo sou laloumenē didachē 20xenizonta gar tina eisphereis eis tas akoas ēmōn boulometha oun gnōnai ti an theloi tauta einai 21athēnaioi de pantes kai oi epidēmountes xenoi eis ouden eteron eukairoun ē legein ti kai akouein kainoteron

22statheis de o paulos en mesō tou areiou pagou ephē andres athēnaioi kata panta ōs deisidaimonesterous umas theōrō 23dierchomenos gar kai anatheōrōn ta sebasmata umōn euron kai bōmon en ō epegegrapto agnōstō theō on oun agnoountes eusebeite touton egō katangellō umin 24o theos o poiēsas ton kosmon kai panta ta en autō outos ouranou kai gēs kurios uparchōn ouk en cheiropoiētois naois katoikei 25oude upo cheirōn anthrōpōn therapeuetai prosdeomenos tinos autos didous pasin zōēn kai pnoēn kata panta 26epoiēsen te ex enos aimatos pan ethnos anthrōpōn katoikein epi pan to prosōpon tēs gēs orisas prostetagmenous kairous kai tas orothesias tēs katoikias autōn 27zētein ton kurion ei ara ge psēlaphēseian auton kai euroien kaige ou makran apo enos ekastou ēmōn uparchonta 28en autō gar zōmen kai kinoumetha kai esmen ōs kai tines tōn kath umas poiētōn eirēkasin tou gar kai genos esmen 29genos oun uparchontes tou theou ouk opheilomen nomizein chrusō ē argurō ē lithō charagmati technēs kai enthumēseōs anthrōpou to theion einai omoion 30tous men oun chronous tēs agnoias uperidōn o theos ta nun parangellei tois anthrōpois pasin pantachou metanoein 31dioti estēsen ēmeran en ē mellei krinein tēn oikoumenēn en dikaiosunē en andri ō ōrisen pistin paraschōn pasin anastēsas auton ek nekrōn

32akousantes de anastasin nekrōn oi men echleuazon oi de eipon akousometha sou palin peri toutou 33kai outōs o paulos exēlthen ek mesou autōn 34tines de andres kollēthentes autō episteusan en ois kai dionusios o areopagitēs kai gunē onomati damaris kai eteroi sun autois

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 16
Top of Page
Top of Page