Римляни 1
Bulgarian
1Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен [да проповядва] благовестието от Бога, 2(което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания), 3за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство, 4а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите; 5чрез Когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да [привеждаме] в послушност към вярата [човеци] от всичките народи; 6между които сте и вие призвани от Исуса Христа:

7до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

8Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят. 9Понеже Бог, Комуто служа с духа си в благовествуването на Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си, 10молещ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас. 11Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване, 12то ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, [която е и] ваша и моя, 13И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас както между другите народи; но досега съм бил възпиран. 14Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени; 15и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.

16Защото не се срамувам от благовестието [[Христово]]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника. 17Защото в него се открива правдата, [която е] от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".

18Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда. 19Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. 20Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, [сиреч] вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, [човеците] остават без извинение. 21Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито [Му] благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. 22Като се представяха за мъдри, те глупееха, 23и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.

24Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях,- 25те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.

26Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на [тялото] в противоестествено. 27Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.

28И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, 29изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; 30шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите [си], 31безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; 32които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 28
Top of Page
Top of Page