Psalm 23
Czech BKR

1Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

2Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.

3Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.

4Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

5Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.

6Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 22
Top of Page
Top of Page