Psalm 24
Czech BKR

1Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.

2Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.

3Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?

4Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.

5Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.

6Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.

7Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

8Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.

9Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

10Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 23
Top of Page
Top of Page