Psalm 116
Czech BKR

1Miluji Hospodina, proto že vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé.

2Nebo naklonil ucha svého ke mně, když jsem ho vzýval ve dnech svých.

3Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a úzkosti hrobu potkaly mne; sevření a truchlost přišla na mne.

4I vzýval jsem jméno Hospodinovo, řka: Prosím, ó Hospodine, vysvoboď duši mou.

5Milostivý Hospodin a spravedlivý, Bůh náš lítostivý.

6Ostříhá sprostných Hospodin; znuzen jsem byl, a spomohl mi.

7Navratiž se, duše má, do odpočinutí svého, poněvadž Hospodin jest dobrodince tvůj.

8Nebo jsi vytrhl duši mou od smrti, oči mé od slz, nohu mou od poklesnutí.

9Ustavičně choditi budu před Hospodinem v zemi živých.

10Uvěřil jsem, protož i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený.

11Já jsem byl řekl v pospíchání: Všeliký člověk jest lhář.

12Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?

13Kalich mnohého spasení vezmu, a jméno Hospodinovo vzývati budu.

14Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho.

15Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.

16Ó Hospodine, že jsem služebník tvůj, služebník, pravím, tvůj, syn děvky tvé, rozvázal jsi svazky mé.

17Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu.

18Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho,

19V síňcích domu Hospodinova, u prostřed tebe, Jeruzaléme. Halelujah.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 115
Top of Page
Top of Page