Numbers 34
Czech BKR

1Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými), 3Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu. 4A zatočí se to pomezí polední k Maleakrabim, a půjde až k Tsin, a potáhne se od poledne přes Kádesbarne; a odtud vyjde ke vsi Addar, a vztáhne se až k Asmon. 5Od Asmon zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku Egyptskému, a tu se skonávati bude k západu.

6Pomezí pak západní budete míti moře veliké; to bude vaše pomezí západní.

7A pomezí půlnoční toto míti budete:Od moře velikého vyměříte sobě k hoře řečené Hor. 8Od hory Hor vyměříte sobě, až kde se vchází do Emat, a skonávati se bude pomezí to u Sedad. 9A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude pomezí vaše k straně půlnoční.

10Vyměříte sobě také pomezí k východu od vsi Enan až do Sefama. 11A od Sefama schýlí se to pomezí až k Reblata, od východu maje Ain; a schýlí se pomezí to, a přijde k straně moře Ceneret k východu. 12A vztáhne se to pomezí k Jordánu, a bude konec jeho u slaného moře. Ta země vaše bude po svých pomezích vůkol.

13Tedy oznámil to Mojžíš synům Izraelským, řka: Ta jest země, kterouž dědičně obdržíte losem, jakož přikázal Hospodin, abych ji dal devateru pokolení a polovici pokolení Manassesova. 14Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali dědictví své. 15Půl třetího pokolení vzali dědictví své před Jordánem proti Jerichu, k straně na východ slunce.

16Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka: 17Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun. 18Kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví země. 19A tato jsou jména mužů: Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův; 20Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův; 21Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův; 22Z pokolení synů Dan kníže Bukci, syn Jogli; 23Z synů Jozefových z pokolení synů Manasses kníže Haniel, syn Efodův; 24Z pokolení synů Efraim kníže Kamuel, syn Seftanův; 25A z pokolení synů Zabulon kníže Elizafan, syn Farnachův; 26Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův; 27A z pokolení synů Asser kníže Ahiud, syn Salonův; 28A z pokolení synů Neftalím kníže Fedael, syn Amiudův. 29Ti jsou, jimž přikázal Hospodin, aby rozdělili země k dědictví synům Izraelským v zemi Kananejské.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Numbers 33
Top of Page
Top of Page