Job 4
Czech BKR

1Jemuž odpovídaje Elifaz Temanský, řekl:

2Počneme-li mluviti s tebou, neponeseš-liž toho těžce? Ale kdož by se zdržeti mohl, aby neměl mluviti?

3Aj, učívals mnohé, a rukou opuštěných jsi posiloval.

4Padajícího pozdvihovals řečmi svými, a kolena zemdlená jsi zmocňoval.

5Nyní pak, jakž toto přišlo na tebe, těžce to neseš, a jakž tě dotklo, předěšen jsi.

6Nebylo-liž náboženství tvé nadějí tvou, a upřímost cest tvých očekáváním tvým?

7Rozpomeň se, prosím, kdo jest kdy nevinný zahynul? Aneb kde upřímí vyhlazeni jsou?

8Jakož jsem já vídal ty, kteříž orali nepravost, a rozsívali převrácenost, že ji i žali.

9Od dchnutí Božího hynou, a duchem prchlivosti jeho v nic obracíni bývají.

10Řvání lva a hlas lvice a zubové mladých lvíčat setříni bývají.

11Hyne lev, že nemá loupeže, a lvíčata mladá rozptýlena bývají.

12Nebo i tajně doneslo se mne slovo, a pochopilo ucho mé něco maličko toho.

13V přemyšlováních z vidění nočních, když připadá tvrdý sen na lidi,

14Strach připadl na mne a lekání, kteréž předěsilo všecky kosti mé.

15Duch zajisté před tváří mou šel, tak že vlasové vstávali na těle mém.

16Zastavil se, ale neznal jsem tváři jeho; tvárnost jen byla před očima mýma. Mezi tím mlče, slyšel jsem hlas:

17Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad toho, kterýž ho učinil?

18Ano mezi služebníky jeho není dokonalosti, a při andělích svých zanechal nedostatku.

19Čím více při těch, kteříž bydlejí v domích hliněných, jejichž základ jest na prachu, a setříni bývají snáze než mol.

20Od jitra až do večera stíráni bývají, a kdož toho nerozvažují, na věky zahynou.

21Zdaliž nepomíjí sláva jejich s nimi? Umírají, ale ne v moudrosti.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Job 3
Top of Page
Top of Page