Job 5
Czech BKR

1Zavolejž tedy, dá-liť kdo odpověd? A k kterému se z svatých obrátíš?

2Pakli k bláznu, zahubí ho rozhněvání, a nesmyslného zabije prchlivost.

3Jáť jsem viděl blázna, an se vkořenil, ale hned jsem zle tušil příbytku jeho, řka:

4Vzdáleniť jsou synové jeho od spasení; nebo potříni budou v bráně, aniž bude, kdo by je vytrhl.

5Obilé jeho zžíře hladovitý, a i z prostřed trní je vychvátí; nadto sehltí násilník statek takových.

6Neboť nepochází z prachu trápení, aniž se z země pučí bída.

7Ale člověk rodí se k bídě, tak jako jiskry z uhlí zhůru létají.

8Jistě žeť bych já hledal Boha silného, a jemu bych předložil při svou,

9Kterýž činí věci veliké, nezpytatelné, divné, a jimž počtu není,

10Kterýž dává déšť na zemi, a spouští vody na pole,

11Kterýž sází opovržené na místě vysokém, a žalostící vyvyšuje spasením,

12Kterýž v nic obrací myšlení chytráků, tak aby nemohli k skutku přivésti ruce jejich ničeho,

13Kterýž lapá moudré v chytrosti jejich; nebo rada převrácených bláznová bývá.

14Ve dne motají se jako ve tmách, a jako v noci šámají o poledni.

15Kterýž zachovává od meče a od úst jejich, a chudého od ruky násilníka.

16Máť zajisté nuzný naději, ale nepravost musí zacpati ústa svá.

17Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož káráním Všemohoucího nepohrdej.

18Onť zajisté uráží, on i obvazuje; raní, ruka jeho také léčí.

19Z šesti úzkostí vysvobodil by tebe, ano i v sedmi nedotklo by se tebe zlé.

20V hladu vykoupil by tě od smrti, a v boji od moci meče.

21Když utrhá jazyk, byl bys skryt, aniž bys se bál zhouby, když by přišla.

22Zhouba a hlad buď tobě za smích, a nestrachuj se ani líté zvěři zemské.

23Nebo s kamením polním příměří tvé, a zvěř lítá polní pokoj zachová k tobě.

24A shledáš, žeť stánek tvůj bude bezpečný, a navrátíš se zase k příbytku svému, a nezhřešíš.

25Shledáš také, žeť se rozmnoží símě tvé, a potomci tvoji jako bylina zemská.

26Vejdeš v šedinách do hrobu, tak jako odnášíno bývá zralé obilí časem svým.

27Aj, toť jsme vyhledali, a takť jest; poslechniž toho, a schovej sobě to.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Job 4
Top of Page
Top of Page