1 Chronicles 9
Czech BKR

1A tak všickni Izraelští sečteni byli, a aj, zapsáni jsou v knize králů Izraelských a Judských, a přeneseni jsou do Babylona pro přestoupení své.

2Ti pak, kteříž bydlili prvé v vládařství svém v městech svých, totiž Izraelští, kněží, Levítové a Netinejští, 3Bydlili v Jeruzalémě, z synů Judových, z synů Beniaminových, ano i z synů Efraimových a Manassesových: 4Uttai syn Amiuda, syna Amri, syna Imri, syna Bani, z synů Fáresových, syna Judova. 5A z čeledi Silonovy: Azaiáš prvorozený a synové jeho. 6A z synů Zerachových: Jehuel, a příbuzných jejich šest set a devadesát. 7Z synů pak Beniaminových: Sallu syn Mesullama, syna Hodavia, syna Hasenuova, 8A Ibneiáš syn Jerochamův, Ela syn Uzi, syna Michri, a Mesullam syn Sefatiáše, syna Rehuelova, syna Ibniášova. 9Bratří také jejich po pokoleních jejich, devět set padesáte a šest; všickni ti muži knížata čeledí po domích otců svých.

10Z kněží také Jedaiáš, Jehoiarib a Jachin, 11Azariáš syn Helkiáše, syna Mesullamova, syna Sádochova, syna Meraiotova, syna Achitobova, kníže v domě Božím. 12A Adaiáš syn Jerochama, syna Paschurova, syna Malchiášova, a Masai syn Adiele, syna Jachzery, syna Mesullamova, syna Mesillemitova, syna Immerova. 13A bratří jejich knížata po domích otců svých, tisíc sedm set a šedesát mužů udatných v práci přisluhování domu Božího.

14A z Levítů: Semaiáš syn Chasuba, syna Azrikamova, syna Chasabiášova, z synů Merari. 15A Bakbakar Cheres, a Galal, a Mataniáš syn Míchy, syna Zichri, syna Azafova. 16A Abdiáš syn Semaiáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš syn Asy, syna Elkánova, kterýž přebýval ve vsech Netofatských.

17Též vrátní: Sallum a Akkub, a Talmon, Achiman, i bratří jejich, z nichž byl Sallum kníže. 18Kterýž až po dnes v bráně královské stával k východu, onino pak vrátnými byli po houfích synů Léví. 19Ale Sallum syn Chóre, syna Abiazafova, syna Chóre, a bratří jeho z domu otce jeho, Chorejští, nad pracemi přisluhování, ostříhali prahů při stánku, tak jako otcové jejich nad vojskem Hospodinovým, kteříž ostříhali vcházení. 20Nad kterýmiž Fínes syn Eleazarův byl někdy knížetem, a Hospodin byl s ním. 21Zachariáš pak syn Meselemiášův vrátným byl u dveří stánku úmluvy. 22Všickni ti voleni za vrátné k veřejím, osob dvě stě a dvanáct. Ti ve vsech svých vyčteni jsou, kteréž nařídil David a Samuel vidoucí, pro jejich věrnost, 23Aby oni i synové jejich byli při branách domu Hospodinova, v domě stánku po strážích. 24Po čtyřech stranách byli vrátní, k východu, k západu, k půlnoci a ku poledni. 25A bratří jejich, po vsech svých bydlící, aby každého sedmého dne časy svými přicházeli s nimi. 26Nebo Levítové byli pod spravou těch čtyř předních vrátných, a byli nad komorami a nad poklady domu Božího, 27A aby vůkol domu Božího ponocovali; nebo jim poručena stráž, a otvírati každý den ráno.

28Z těch také ustaveni nad nádobami přisluhování; nebo v počtu vnášeli je, a v jistém počtu též vynášeli. 29Z nichž opět někteří postaveni byli nad nádobami jinými a nade všemi nádobami posvátnými, a nad bělí, vínem, olejem, kadidlem a vonnými věcmi. 30Někteří také synové kněžští strojili masti z těch vonných věcí. 31Matatiáš pak z Levítů, prvorozený Salluma Choritského, správcí byl těch věcí, kteréž se na pánvi smažily. 32A z synů Kahat, z bratří jejich, byli ustanoveni nad chlebem předložení, aby jej připravovali na každou sobotu.

33Z těch také byli zpěváci, přednější z čeledí otcovských mezi Levíty bydlíce, nejsouce zaměstknaní něčím jiným; nebo ve dne i v noci k své povinnosti státi musili. 34Ti jsou přední z čeledí otcovských mezi Levíty v čeledech svých, a ti přední jsouce, bydlili v Jeruzalémě.

35V Gabaon pak bydlili, otec Gabaonitských Jehiel, a jméno manželky jeho Maacha. 36Syn pak jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál, Ner a Nádab. 37Ale Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot, 38(Miklot pak zplodil Simam), ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými. 39Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule, Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále. 40Syn pak Jonatův Meribbál, a Meribbál zplodil Mícha. 41Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea. 42Achaz pak zplodil Járu, Jára pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimri. Zimri pak zplodil Mozu. 43Moza pak zplodil Bina. Refaiáš syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho. 44Azel pak měl šest synů, jichžto tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš, Abdiáš a Chanan. Ti jsou synové Azelovi.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page