1 Chronicles 8
Czech BKR

1Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího, 2Nocha čtvrtého, Rafa pátého. 3Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda, 4Abisua, Námana, Achoacha, 5A Geru, Sefufana a Churama. 6Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat, 7Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda. 8Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými. 9Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama, 10Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských. 11S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále. 12Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho. 13A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát. 14Achio pak, Sasák a Jeremot, 15Zebadiáš, Arad a Ader, 16Michael, Ispa a Jocha synové Beria. 17A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber, 18Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi. 19A Jakim, Zichri a Zabdi. 20Elienai, Ziletai a Eliel, 21Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei. 22Ispan a Heber a Eliel, 23Abdon, Zichri a Chanan, 24Chananiáš, Elam a Anatotiáš, 25Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi. 26Samserai, Sechariáš a Ataliáš, 27Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi. 28Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.

29V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha. 30A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab, 31Ale Gedor, Achio, Zecher. 32A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.

33Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále. 34Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha. 35Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu. 37Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho. 38Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi. 39Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí. 40A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page