1 Chronicles 7
Czech BKR

1Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři. 2Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel, knížata po domích otců jejich, pošlí od Toly, muži udatní v pokoleních svých. Počet jejich ve dnech Davidových byl dvamecítma tisíců a šest set. 3Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš, Joel a Isia, všech pět knížat. 4A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů. 5Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených.

6Synové Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři. 7Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců, třidceti a čtyři. 8Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi. 9Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě. 10Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus, Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar. 11Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných, sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě, 12Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně zplozených.

13Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály.

14Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož mu manželka porodila. (Ženina též jeho Syrská porodila Machira, otce Galád. 15Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry jeho Maacha.) Jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery. 16Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem. 17Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou synové Galád syna Machirova, syna Manassesova. 18Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla. 19Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam.

20Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho, Elada syn jeho, Tachat syn jeho, 21Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby zajali dobytky jejich. 22Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili. 23Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou. 24Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen Seera. 25A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho, 26Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho, 27Non syna jeho, Jozue syna jeho.

28Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi svými, až do Gázy a vesnic jeho. 29A v místech naproti synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými, Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova.

30Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich. 31Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův. 32Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich. 33Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové Jafletovi. 34Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram. 35Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal. 36Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra, 37Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra. 38Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara. 39Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš. 40Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní, přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a dvadceti tisíc mužů.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page