Yehoshua 21
Joshua 21 Aleppo Codex
1א ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל 2ב וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו  {פ} 3ג ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן 4ד ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל--ערים שלש עשרה  {ס}

5ה ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל--ערים עשר  {ס}

6ו ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל--ערים שלש עשרה  {ס}

7ז לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן--ערים שתים עשרה  {ס}

8ח ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל  {פ}

9ט ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון--את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם 10י ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי  כי להם היה הגורל ראישנה 11יא ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון--בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה 12יב ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו  {ס}

13יג ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח--את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה 14יד ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה 15טו ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה 16טז ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה  ערים תשע--מאת שני השבטים האלה  {ס} 17יז וממטה בנימין את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה 18יח את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה  ערים ארבע 19יט כל ערי בני אהרן הכהנים--שלש עשרה ערים ומגרשיהן  {ס}

20כ ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים 21כא ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה--בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה 22כב ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס} 23כג וממטה דן--את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה 24כד את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה  ערים ארבע 25כה וממחצית מטה מנשה--את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה  ערים שתים 26כו כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים  {ס}

27כז ולבני גרשון ממשפחת הלוים--מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון (גולן) בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה  ערים שתים  {ס} 28כח וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה 29כט את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס} 30ל וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה 31לא את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס} 32לב וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה  ערים שלש 33לג כל ערי הגרשני למשפחתם--שלש עשרה עיר ומגרשיהן  {ס}

34לד ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים--מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה 35לה את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס} 36לו וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה 37לז את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה  כל ערים ארבע 38לח כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם--ערים שתים עשרה 39לט כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל--ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן 40מ תהיינה הערים האלה--עיר עיר ומגרשיה סביבתיה  כן לכל הערים האלה  {ס}

41מא ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה 42מב וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם--את כל איביהם נתן יהוה בידם

43מג לא נפל דבר--מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל  הכל בא  {פ} 44 45

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Joshua 20
Top of Page
Top of Page