Yirmi'yah 28
Jeremiah 28 Aleppo Codex
1א ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשנת (בשנה) הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית יהוה לעיני הכהנים וכל העם לאמר 2ב כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל--לאמר  שברתי את על מלך בבל 3ג בעוד שנתים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית יהוה--אשר לקח נבוכדנאצר מלך בבל מן המקום הזה ויביאם בבל 4ד ואת יכניה בן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל המקום הזה--נאם יהוה  כי אשבר את על מלך בבל

5ה ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העמדים בבית יהוה 6ו ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית יהוה וכל הגולה מבבל אל המקום הזה 7ז אך שמע נא הדבר הזה אשר אנכי דבר באזניך ובאזני כל העם 8ח הנביאים אשר היו לפני ולפניך--מן העולם  וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר 9ט הנביא אשר ינבא לשלום--בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו יהוה באמת

10י ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו 11יא ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמר כה אמר יהוה ככה אשבר את על נבכדנאצר מלך בבל בעוד שנתים ימים מעל צואר כל הגוים וילך ירמיה הנביא לדרכו  {פ}

12יב ויהי דבר יהוה אל ירמיה  אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר 13יג הלוך ואמרת אל חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שברת ועשית תחתיהן מטות ברזל 14יד כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל על ברזל נתתי על צואר כל הגוים האלה לעבד את נבכדנאצר מלך בבל--ועבדהו וגם את חית השדה נתתי לו 15טו ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא שמע נא חנניה  לא שלחך יהוה--ואתה הבטחת את העם הזה על שקר 16טז לכן כה אמר יהוה הנני משלחך מעל פני האדמה השנה אתה מת כי סרה דברת אל יהוה

17יז וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Jeremiah 27
Top of Page
Top of Page