Shmuel Bet 8
2 Samuel 8 Aleppo Codex
1א ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים

2ב ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה

3ג ויך דוד את הדדעזר בן רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר  (פרת) 4ד וילכד דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב 5ה ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים ושנים אלף איש 6ו וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך 7ז ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם 8ח ומבטח ומברתי ערי הדדעזר  לקח המלך דוד נחשת--הרבה מאד  {ס}

9ט וישמע תעי מלך חמת  כי הכה דוד את כל חיל הדדעזר 10י וישלח תעי את יורם בנו אל המלך דוד לשאל לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו--כי איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי כסף וכלי זהב--וכלי נחשת 11יא גם אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגוים אשר כבש 12יב מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן רחב מלך צובה

13יג ויעש דוד שם בשבו מהכותו את ארם בגיא מלח--שמונה עשר אלף 14יד וישם באדום נצבים בכל אדום שם נצבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את דוד בכל אשר הלך

15טו וימלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה--לכל עמו 16טז ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר 17יז וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר 18יח ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Samuel 7
Top of Page
Top of Page