Psalmet 65
Albanian
1Ty, o Perëndi, të përket lëvdimi në Sion; dhe do të kryhen zotimet para teje.

2Te ti, që plotëson lutjen, do të vijë çdo krijesë.

3Mëkatet më kishin mundur, por ti siguron faljen për shkeljet tona.

4Lum ai njeri që ti e zgjedh dhe e afron pranë vetes, që të banojë në oborret e tua; ne do të ngopemi me të mirat e shtëpisë sate, me gjërat e shenjta të tempullit tënd.

5Në drejtësinë tënde, ti na përgjigjesh me vepra të tmerrshme, o Perëndia i shpëtimit tonë, ti që je shpresa e skajeve të tokës dhe e deteve të largëta.

6Me fuqinë tënde i ke bërë malet të patundshëm dhe i ke ngjeshur me forcë.

7Ti qetëson zhurmën e deteve, zhurmën e valëve të tyre dhe trazirën e popujve.

8Dhe ata që banojnë në skajet e tokës kanë frikë nga mrekullitë e tua; ti bën që të shpërthejnë britma gëzimi nga lindja dhe nga perëndimi.

9Ti e viziton tokën dhe bën që ajo të prodhojë më tepër, e pasuron në një masë të madhe; lumi i Perëndisë është plot ujë; ti u siguron njerëzve grurin e tyre, mbasi e ke përgatitur tokën.

10Ti i mbush me ujë brazdat e saj, sheshon plisat, e zbut me shirat dhe bekon filizat.

11Ti e kurorëzon motin me bujarinë tënde të madhe dhe gjurmët e tua dallohen me bollëkun e të mirave.

12Kullotat e shkretëtirës janë plot me ujë, dhe kodrinat janë mbuluar me gëzim.

13Kullotat mbulohen me kope dhe luginat mbulohen me grurë; ato lëshojnë britma gëzimi dhe këndojnë.Albanian

Bible Hub

Psalm 64
Top of Page
Top of Page