Psalmet 136
Albanian
1Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon përjetë.

2Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

3Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

4atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

5atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

6atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

7atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

8diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

9hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

10Ai që goditi Egjiptasit në parëbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

11dhe e nxori Izraelin nga mjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

12me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

13Atë që ndau Detin e Kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

14dhe e bërë Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

15por fshiu Faraonin dhe ushtrinë e tij në Detin e Kuq, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

16Atë që e çoi popullin e tij nëpër shkretëtirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

17atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

18dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë;

19Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

20dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

21Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

22në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

23Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

24dhe na çliroi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

25Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

26Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.Albanian

Bible Hub

Psalm 135
Top of Page
Top of Page