1 Kings 6:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּבֶן֩And he buildVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
7023 [e]qîrקִ֨ירthe wallNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֤יִתof the houseNoun
  [yā-ṣō-w-a‘[יָצֹועַ -  
  ḵ]כ] -  
3326 [e](yā-ṣî-a‘(יָצִ֙יעַ֙chambersNoun
  q)ק) -  
5439 [e]sā-ḇîḇ,סָבִ֔יבaroundSubst
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7023 [e]qî-rō-wṯקִיר֤וֹת[against] the wallsNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֙יִת֙of the houseNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ,סָבִ֔יבaroundSubst
1964 [e]la-hê-ḵālלַֽהֵיכָ֖ל[both] of the templeNoun
1687 [e]wə-lad-də-ḇîr;וְלַדְּבִ֑ירand of the oracleNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂand he madeVerb
6763 [e]ṣə-lā-‘ō-wṯצְלָע֖וֹתchambersNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ.סָבִֽיב׃aroundSubst
Hebrew Texts
מלכים א 6:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּבֶן֩ עַל־קִ֨יר הַבַּ֤יִת [יָצֹועַ כ] (יָצִ֙יעַ֙ ק) סָבִ֔יב אֶת־קִירֹ֤ות הַבַּ֙יִת֙ סָבִ֔יב לַֽהֵיכָ֖ל וְלַדְּבִ֑יר וַיַּ֥עַשׂ צְלָעֹ֖ות סָבִֽיב׃

מלכים א 6:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבן על־קיר הבית [יצוע כ] (יציע ק) סביב את־קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב׃

Links
1 Kings 6:51 Kings 6:5 Text Analysis1 Kings 6:5 Interlinear1 Kings 6:5 Multilingual1 Kings 6:5 TSK1 Kings 6:5 Cross References1 Kings 6:5 Bible Hub1 Kings 6:5 Biblia Paralela1 Kings 6:5 Chinese Bible1 Kings 6:5 French Bible1 Kings 6:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:4
Top of Page
Top of Page